تعبیر خواب جامع

نگارش 95

ویرایش 17.520 از نرم افزار تعبیر خواب جامع بروز رسانی شده

تاریخ  بروز  رسانی    95/10/15

تعداد موضوعات  قابل  جستجو  در نرم افزار    17508

حکایات مرتبط با هر خواب در قسمت خودش قرار گرفت


تصویر نرم افزارلطفاً مشکلات نرم افزار یا لینکهای دانلود را گزارش دهید
کاملترین نرم افزار تعبیر خواب با امکانات زیر برای دانلود آماده گردید
تشخیص کلمه جستجو شده بصورت هوشمند 
قدرت تشخیص اکثر گویشهای محلی و ارائه کلمه فارسی آن
سرعت بسیار بالا در برابر واکنش کاربر
امکان ذخیره سازی خوابهای شخصی
بیان خوابهای واقعی در زیر اکثر موضوعات مربوط بصورت حکایت
تنها مرجع خوابی می باشد که منابع آن از دهها کتاب خطی مربوط به 300 تا 1300 سال پیش می باشد
موضوعاتی در این نرم افزار موجود است که در هیچ کتاب یا نرم افزاری یافت نمی شود.
تنها نرم افزار خوابی که نگارش قدیمی آن در اکثر کامپیوترهای شخص موجود می باشد

  • سینا احمدی
خواب تپه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پشته دیدن درخواب بر چهار وجه است.

اول: بلندی و والائی.

دوم: مال.

سوم: قوت ونیرو.

چهارم: تنومندی.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید که در پشته زمین هامون نشسته بود، یا بر پشته کوهی، دلیل است بر مردی بزرگوار، که شرف و منزلت یابد و شرف و منزلت وی به قدر فراخی آن زمین بود که پیرامون کوه است. اگر بیند بر سر آن پشته ایستاده بود، دلیل است که به نزدیک مردی بزرگ شود و از وی مال و حرمت یابد. اگر بیند آن پشته ملک و موضع او است، دلیل که مردی بزرگ او را قهر کند و نعمت و مال او بستاند و به جای او مقیم شود. اگر بیند بعضی از آن پشته ملک اوست، دلیل که به قدر آن، نعمت و مردی بزرگوار بی حرمت گردد و مضرت بیند. اگر بیند بر آن پشته به دشواری و زحمت بالا همی رفت، دلیل که غم و اندوه بدو رسد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Stack View is sleeping on the four sides.
First: Long and prominence.
The second property.
Third: the strength and power.
Fourth, full-bodied.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If you see that our Earth was sitting on the stack, or on a mountain ridge, is proof of the great man, the honor and dignity, honor and dignity. And he was so spacious land that is surrounding mountains. If you see a stack stood on its head, because they approach the great man and his property and its sanctity. If it sees some of his property Stack, due to its magnitude, the blessings and the great man is insulted and sees Mzrt. If it sees the difficulty and inconvenience stack hemi go up, because that sadness turns to him.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تپه , تعبیر خواب تل , تعبیر خواب فلات , تعبیر خواب کومه , تعبیر خواب کوهپایه , تعبیر خواب ناهموار , تعبیر خواب پشته , خواب دیدن تپه , خواب دیدن تل , خواب دیدن فلات , خواب دیدن کومه , خواب دیدن کوهپایه , خواب دیدن ناهموار , خواب دیدن پشته , رویای تپه , رویای تل , رویای فلات , رویای کومه , رویای کوهپایه , رویای ناهموار , رویای پشته , تعبیر تپه , تعبیر تل , تعبیر فلات , تعبیر کومه , تعبیر کوهپایه , تعبیر ناهموار , تعبیر پشته , خواب تپه , خواب تل , خواب فلات , خواب کومه , خواب کوهپایه , خواب ناهموار , خواب پشته ,
  • سینا احمدی