تعبیر خواب جامع

نگارش 95

صحبت کردن با موبایل در خواب اگر بعد از بیدار شدن بیننده خواب را به فکر وادار کند دلیل بر این است که که خبری به او خواهد رسید

  • سینا احمدی