تعبیر خواب جامع

نگارش 95

گناهانی که آخرت شخص را دارند نابود می کنند اگر خانه خودشان باشد

  • سینا احمدی