تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر به او انگشتری دهند ودر دستش کند بزودی ازدواج می کند

  • سینا احمدی