تعبیر خواب جامع

نگارش 95

یعنی دشمنان تصمیم دارند به شما ضربه بزنند مخصوصا اگر گزیده شوید

خواب عقرب هم همین طور

  • سینا احمدی