تعبیر خواب جامع

نگارش 95

دشمنان کوچک هستند وقادر به زدن ضربه کاری نیستند ولی اگر قدرتش را داشته با شند از این کار دریغ نمی کنند

  • سینا احمدی