تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر خودش را داخل قبر ببیند یعنی کناره گیر ومنزوی خواهد شد

اگر در قبرستان می گشت دلیل اینکه به عقاید گذشتگان پایبند است

  • سینا احمدی