تعبیر خواب جامع

نگارش 95

یعنی در گمراهی آشکار گرفتار شده و برای آمدن از آن گرفتاری به کمک کسی عاقلتر محتاج است

  • سینا احمدی