تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر کسی شما را در خواب بیهوش کند یعنی اختیار شما را از دستتان می گیرد مراقبش باشید

  • سینا احمدی