تعبیر خواب جامع

نگارش 95

اگر شخص آشنائی به خواستگاری شما بیاید ازدواج خواهید کرد وگرنه اگر نشناختید بهتر است از گناهانتان توبه کنید

  • سینا احمدی