تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خواب رفتن به کوه یا جای بلند نشان موفقیت در حرفه خود می باشد 

  • سینا احمدی