تعبیر خواب جامع

نگارش 95
چشم در خواب فرزند است و هر آسیبی به آن معنی خوبی ندارد
  • سینا احمدی