تعبیر خواب جامع

نگارش 95

عسل در خواب به معنی نعمت و رحمت است

  • سینا احمدی