تعبیر خواب جامع

نگارش 95

زیر سایه درختان قدم زدن به معنی در رفاه و نعمت و آسایش بودن است

  • سینا احمدی