تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خوردن گوشت در خواب تعمت است بشرطی کا پخته باشد

  • سینا احمدی