تعبیر خواب جامع

نگارش 95
به یقین تعبیر خواب وجود دارد و علت اینکه عده ای به آن اعتقادی ندارند این است که در چندین مرحله از زندگی به کتاب تعبیر مراجعه کرده و جواب درست نگرفته اند .
اما علت دریافت نکردن جواب درست این است که 
اولا خوابها معنی هشدار و راهنمائی دارند . و این هشدارها تنها شامل حال عده ای از بندگان خدا قرار دارد که امید است مورد رحمت خداوند قرار داشته باشند .
ثانیا احتیاج به مراجعه به تعبیر خواب ندارد کسانی که چنین خوابهائی را می بینند نا خواسته به تعبیرش هم آگاهی پیدا می کنند.
مثال
روزی یک بچه 5 ساله در موقعه اذان صبح بیدار شده و همه را بیدار کرده و می گوید بلند شوید و نماز بخوانید مادر بزرگ این کودک تعبیر خواب کودک را بدون مراجعه به کتاب تعبیر خواب می داند . می گوید نگذارید امروز این کودک از خانه خارج شود خطری او را تهدید می کند . هر چند آن کودک به یک بهانه از خانه خارج شده و سه انگشتش را در این روز از دست می دهد.
می بینیم که کسانی که خواب می بینند بیشتر اوقات بدون مراجعه به کتاب از تعبیرش هم اطلاع دارند . هر چند کسانی که قرار نیست از تعبیر خواب آگاه باشند به کتاب تعبیر خواب مراجعه هم بکنند جواب درست دریافت نخواهند کرد . به این علت است عده ای تعبیر خواب را خرافات می دانند در حالی که این موضوع در قرآن هم ذکر شده است
  • سینا احمدی