تعبیر خواب جامع

نگارش 95

خوک در خواب مرد هوس باز است .

اکثرا دخترانی که دوست پسر بی وفا در اطرافشان وجود دارد چنین خوابهایی را می بینند.

مکر و حیله پسرها قدرت تشخیص چنین افرادی را از دخترها صلب می کند به همین خاطر در خواب به آنها هشدار داده می شود مراقب این چنین شخصی باش

  • سینا احمدی