تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر چیزی در خواب که موجب صلب درک و فهم انسان شود نشان دهنده آن است که کسی که آن دارو را به انسان می دهد در حال تسلط بر فکر و تفکرات آن شخص می باشد .


  • سینا احمدی