تعبیر خواب جامع

نگارش 95

هر کسی خواب ببیند برای خانه های مردم در می سازد یعنی راه گشایشی برای آنها باز می کند

  • سینا احمدی