تعبیر خواب جامع

نگارش 95

کسانی که خواب می بینند که در سینی چیزی به آنها تعارف می شود نظر و اعتقاد آن شخص را نسبت به او بیان می کند . 

در بیشتر خوابهایی که برایم ارسال می شد در چنین خوابهایی آنهایی که پشت سر خواب بین فحش می دادن در خواب همان چیز را به او تعارف می کردند

  • سینا احمدی