تعبیر خواب جامع

نگارش 95

چنین خوابی معنایش از دست دادن شغل می باشد . ناتوان از راه رفتن و یا بلند کردن هر چیزی 

  • سینا احمدی