تعبیر خواب جامع

نگارش 95

کسی که خواب می بیند در یک خانه خراب زندگی می کند و تمام در و پیکرش ریخته است . نشان از آن است که همه آخرتش را خراب کرده و اگر در اصلاح آن نکوشد در آنجا پناهگاهی ندارد

  • سینا احمدی