تعبیر خواب جامع

نگارش 95

مرگ در خواب به معنی  طولانی شدن عمر می باشد . کسانی که مرگ کسی را درخواب می بینند یا خودشان را به معنی این است که مدنی در این دنیا فرصت داده شده اند . یا به عبارتی عمرشان طولانی شده است

  • سینا احمدی