تعبیر خواب جامع

نگارش 95

دختر خانمی خوابش را فرستاده بود و نوشته بود خواب می بینم وقتی از خانه خارج می شوم چندین خوک به دنبال من راه می افتند و مدام برایم آزار و اذیت بوجود می آورند. البته می دانستم که خوک برای دخترها ، پسرهای شهوت ران می باشند و برای پسرها ، دخترهای شهوت را ولی راستش چرا این دختر مدام این خواب را می بیند جالب بود

البته وقتی شخصی چنین خوابی را می بیند از نظر فرشتگان نمی تواند موجودی ترد شده باشد زیرا امید به بازگشت در او وجود دارد . چونکه هنوز با دیدن چنین خوابهایی معلوم است بر روی ایشان حساب باز می کنند.

بعد از صحبت با ایشان معلوم شد ایشان از آن گروه از اشخاصی هستند که با آرایش تند در محیط شهر ظاهر می شوند . والبته حرف ما را هم قبول نکردند و گفتند باید ما با وضع آراسته به خیابان برویم 

و نگاههای شهوت آمیز بعضی آقایان در خواب به صورت خوکهایی آشکار می شد که  در خواب برای آن خانم نمایان می شد

  • سینا احمدی