تعبیر خواب جامع

نگارش 95

نظر معبران در مورد دندان آشنایان و فامیلهای نزدیک می باشد .

اما کسی  خواب ببیند در قسمتی که دندانش را کشیده بوده دندان در آورده دلیل بر این است که اگر شغل ندارد شغلی بدست می آورد و اگر شغل داشته باشد به یک شغل بهتری ارتقاء می یابد

  • سینا احمدی