تعبیر خواب جامع

نگارش 95

امام صادق علیه السلام می فرمایند:


دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود.

اول: زن،

دوم: کنیزک،

سوم: فرزند،

چهارم: منفعت از زنان. 

 

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:


دیدن آهو در خواب، نشانه پیروزی بر دشمن است و دیدن آن به زن و فرزند نیز، تعبیر میشود. اگر کسی در خواب آهویی را شکار کند یا به او هدیه  شود یا آن را بخرد، به او رزق و روزی عطا میشود و اگر مجرّد بود، زن میگیرد یا در غیر اینصورت صاحب فرزند شود. اگر کسی ببیند،آهویی را با خود برد، خیر بسیار به دست او میرسد و اگر آهویی را سر برید، دختری را به عقد خود درآورد. اگر مردی در خواب ببیند که آهویی، خود را به روی او انداخت، همسرش از اوامر او، سرپیچی میکند.

 

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:


اگر بیند که آهو رافرا گرفت، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود. اگر بیند که گلوی آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد. اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنی غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو همی خورد، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل کهم او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قِبَل زن اندوهگین شود.

 

محمد ابن سیرین بصری گوید:


اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود، آهو بیفکند، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد. اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند ه آهو در خانه او بِمُرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به ا و رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را.

 

جابر مغربی می گوید:


اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید.

 

آنلی بیتون می گوید:


1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است. برای افراد متأهل‌‌ نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است.

2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد.

3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت. 

 


تعبیر خواب آهو , رویای آهو , خواب دیدن آهو , تعبیر آهو , خواب آهو , تعبیر خواب جیران , رویای جیران , خواب دیدن جیران , تعبیر جیران , خواب جیران , تعبیر خواب ظبی , رویای ظبی , خواب دیدن ظبی , تعبیر ظبی , خواب ظبی , تعبیر خواب غزال , رویای غزال , خواب دیدن غزال , تعبیر غزال , خواب غزال , تعبیر خواب گوزن , رویای گوزن , خواب دیدن گوزن , تعبیر گوزن , خواب گوزن , تعبیر خواب بچه آهو , رویای بچه آهو , خواب دیدن بچه آهو , تعبیر بچه آهو , خواب بچه آهو , تعبیر خواب ظبیه , رویای ظبیه , خواب دیدن ظبیه , تعبیر ظبیه , خواب ظبیه , تعبیر خواب ابوالسفاح , رویای ابوالسفاح , خواب دیدن ابوالسفاح , تعبیر ابوالسفاح , خواب ابوالسفاح , تعبیر خواب فائر , رویای فائر , خواب دیدن فائر , تعبیر فائر , خواب فائر , تعبیر خواب فور  , رویای فور  , خواب دیدن فور  , تعبیر فور  , خواب فور  , 

  • سینا احمدی