تعبیر خواب جامع

نگارش 95

لوک اویتنهاو می گوید :


دیدن: دوستانی جدید خواهی داشت

پیدا کردن : عاشق خواهید شد

 


لیلا برایت می گوید:


دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اهدافتان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد.

اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

 


آنلی بیتون می گوید:


1ـ دیدن آهن ربا در خواب ، نشانة آن است که با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی ، راهی باز خواهید کرد.


2ـ اگر دختری در خواب احساس کند آهن ربایی او را به سمت خود جذب می کند ، نشانة آن است که در خانوادة او تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد. 

 

تعبیر خواب آهن ربا , رویای آهن ربا , خواب دیدن آهن ربا , تعبیر آهن ربا , خواب آهن ربا , تعبیر خواب آهن کش , رویای آهن کش , خواب دیدن آهن کش , تعبیر آهن کش , خواب آهن کش , تعبیر خواب مغناطیس , رویای مغناطیس , خواب دیدن مغناطیس , تعبیر مغناطیس , خواب مغناطیس , تعبیر خواب مغنطیس , رویای مغنطیس , خواب دیدن مغنطیس , تعبیر مغنطیس , خواب مغنطیس , تعبیر خواب مغنیاطیس , رویای مغنیاطیس , خواب دیدن مغنیاطیس , تعبیر مغنیاطیس , خواب مغنیاطیس , تعبیر خواب حجر مغناطیسی , رویای حجر مغناطیسی , خواب دیدن حجر مغناطیسی , تعبیر حجر مغناطیسی , خواب حجر مغناطیسی , 

  • سینا احمدی