تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آشغال

لیلا برایت می گوید:

دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت‏انگیزى، نامطلوب اداره مى‏شود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آشغال و زباله در خواب ، نشانة ادارة نامطلوب امور زندگی است.

اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‏کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏احتیاطى و سهل‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى‏شوید. اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏دزدند. اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که در زندگى موقعیت‏هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد. دیدن آشغال (تفاله) در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آشغال , رویای آشغال , خواب دیدن آشغال , تعبیر آشغال , خواب آشغال , تعبیر خواب آخال , رویای آخال , خواب دیدن آخال , تعبیر آخال , خواب آخال , تعبیر خواب خاشاک , رویای خاشاک , خواب دیدن خاشاک , تعبیر خاشاک , خواب خاشاک , تعبیر خواب خاکروبه , رویای خاکروبه , خواب دیدن خاکروبه , تعبیر خاکروبه , خواب خاکروبه , تعبیر خواب زباله , رویای زباله , خواب دیدن زباله , تعبیر زباله , خواب زباله , تعبیر خواب سقط , رویای سقط , خواب دیدن سقط , تعبیر سقط , خواب سقط , تعبیر خواب کثافت , رویای کثافت , خواب دیدن کثافت , تعبیر کثافت , خواب کثافت , تعبیر خواب مزبله , رویای مزبله , خواب دیدن مزبله , تعبیر مزبله , خواب مزبله , تعبیر خواب خماش , رویای خماش , خواب دیدن خماش , تعبیر خماش , خواب خماش , تعبیر خواب آقال , رویای آقال , خواب دیدن آقال , تعبیر آقال , خواب آقال , تعبیر خواب حثاله , رویای حثاله , خواب دیدن حثاله , تعبیر حثاله , خواب حثاله , تعبیر خواب خس , رویای خس , خواب دیدن خس , تعبیر خس , خواب خس , تعبیر خواب دم , رویای دم , خواب دیدن دم , تعبیر دم , خواب دم , تعبیر خواب جارو , رویای جارو , خواب دیدن جارو , تعبیر جارو , خواب جارو ,
  • سینا احمدی