تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آسایش و نعمت

آنلی بیتون می گوید:

اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‏اید، نشانگر آن است که شما در زندگى به کارهایى که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست مى‏زنید و با مردى که بسیار شاد و سرزنده مى‏باشد، همنشین خواهید شد.

اگر زنى خواب ببیند که در رفاه و ثروت است، دلیل بر آن دارد که به لذت‏هاى زودگذر و بسیار ناپایدار دست مى‏یابد. ، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آسایش و نعمت , رویای آسایش و نعمت , خواب دیدن آسایش و نعمت , تعبیر آسایش و نعمت , خواب آسایش و نعمت , تعبیر خواب آسودگی , رویای آسودگی , خواب دیدن آسودگی , تعبیر آسودگی , خواب آسودگی , تعبیر خواب راحتی , رویای راحتی , خواب دیدن راحتی , تعبیر راحتی , خواب راحتی , تعبیر خواب استراحت , رویای استراحت , خواب دیدن استراحت , تعبیر استراحت , خواب استراحت , تعبیر خواب ترفیه , رویای ترفیه , خواب دیدن ترفیه , تعبیر ترفیه , خواب ترفیه , تعبیر خواب تن آسایی , رویای تن آسایی , خواب دیدن تن آسایی , تعبیر تن آسایی , خواب تن آسایی , تعبیر خواب تنعم , رویای تنعم , خواب دیدن تنعم , تعبیر تنعم , خواب تنعم , تعبیر خواب رفاه , رویای رفاه , خواب دیدن رفاه , تعبیر رفاه , خواب رفاه , تعبیر خواب سکون , رویای سکون , خواب دیدن سکون , تعبیر سکون , خواب سکون , تعبیر خواب شادکامی , رویای شادکامی , خواب دیدن شادکامی , تعبیر شادکامی , خواب شادکامی , تعبیر خواب فراغ , رویای فراغ , خواب دیدن فراغ , تعبیر فراغ , خواب فراغ , تعبیر خواب فراغت , رویای فراغت , خواب دیدن فراغت , تعبیر فراغت , خواب فراغت ,
  • سینا احمدی