تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آرنج

آنلی بیتون می گوید:

دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهید ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى‏کنید.

اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد.

اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

آرنجهای قشنگی دارید : ایام خوش نزدیک می شود

آرنجتان کثیف است : به فلاکت می افتید .

آرنجتان درد میکند : مشکلات بسیار

بچه ها از درد آرنج می نالند : بسیار در کارهایتان محتاط باشید .

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آرنج , رویای آرنج , خواب دیدن آرنج , تعبیر آرنج , خواب آرنج , تعبیر خواب آرنگ , رویای آرنگ , خواب دیدن آرنگ , تعبیر آرنگ , خواب آرنگ , تعبیر خواب مرفق , رویای مرفق , خواب دیدن مرفق , تعبیر مرفق , خواب مرفق , تعبیر خواب وارن , رویای وارن , خواب دیدن وارن , تعبیر وارن , خواب وارن , تعبیر خواب وارنگ , رویای وارنگ , خواب دیدن وارنگ , تعبیر وارنگ , خواب وارنگ , تعبیر خواب آرج , رویای آرج , خواب دیدن آرج , تعبیر آرج , خواب آرج , تعبیر خواب آرن , رویای آرن , خواب دیدن آرن , تعبیر آرن , خواب آرن , تعبیر خواب آران , رویای آران , خواب دیدن آران , تعبیر آران , خواب آران , تعبیر خواب وازن , رویای وازن , خواب دیدن وازن , تعبیر وازن , خواب وازن , تعبیر خواب وارنج , رویای وارنج , خواب دیدن وارنج , تعبیر وارنج , خواب وارنج , تعبیر خواب رونکک , رویای رونکک , خواب دیدن رونکک , تعبیر رونکک , خواب رونکک ,
  • سینا احمدی