تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آرد

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر بیند که آرد چون برف از هوا می آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

آرد جو ، به تاویل درستی دین بود،

آرد گندم، مالی بود از تجار وبسیار فایده بود،

آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

جابر مغربی می گوید:

آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

لیلا برایت می گوید:

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن آرد در خواب ، نشانة زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی ، ولی همراه با شادمانی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است ، نشانة آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد ، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد . اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود. 3ـ اگر خواب ببینید ، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد .

آرنج

1ـ دیدن آرنج خود درخواب ،علامت آن است که درمقابل انجام دادن کارهایی دشوار،پول اندکی دریافت می کنید.

2ـ اگر دختری آرنج خود را درخواب ببیند،نشانه آن است که می تواند از فرصتهایی مطلوب برای ازدواج با فردی ثروتمند،سود بجوید. اما اگر خواب ببیند آستینی که قسمت آرنج را می پوشاند کثیف است علامت آن است که بعد از ازدواج فرصت خوبی را برای صاحب خانه شدن از دست می دهد .

در سر زمین رویاها آمده:

آرد میخرید : منفعت بزرگ مالی

شما آرد دارید : فراوانی

با آرد آشپزی میکنید : یک دوست را از دست میدهید.

آرد را میسوزانید: خطر درپیش است .

با آرد شیرنیی می پزید :یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید : بی گدار به آب نزنید.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آرد , رویای آرد , خواب دیدن آرد , تعبیر آرد , خواب آرد , تعبیر خواب نرمه , رویای نرمه , خواب دیدن نرمه , تعبیر نرمه , خواب نرمه , تعبیر خواب آس کرده , رویای آس کرده , خواب دیدن آس کرده , تعبیر آس کرده , خواب آس کرده , تعبیر خواب نرم کوفته , رویای نرم کوفته , خواب دیدن نرم کوفته , تعبیر نرم کوفته , خواب نرم کوفته , تعبیر خواب دقیق , رویای دقیق , خواب دیدن دقیق , تعبیر دقیق , خواب دقیق , تعبیر خواب طحین , رویای طحین , خواب دیدن طحین , تعبیر طحین , خواب طحین , تعبیر خواب طحن , رویای طحن , خواب دیدن طحن , تعبیر طحن , خواب طحن , تعبیر خواب پشت , رویای پشت , خواب دیدن پشت , تعبیر پشت , خواب پشت , تعبیر خواب لوکه , رویای لوکه , خواب دیدن لوکه , تعبیر لوکه , خواب لوکه ,
  • سینا احمدی