تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آرایشگر

آنلی بیتون می گوید:

اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.

 اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می کند ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند ، اما او با احتیاط از دام آنها می گریزد .

اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می کند ، علامت آن است که با هر وسیله ای سعی می کند نظر مردم را به خواسته های خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آرایشگر , رویای آرایشگر , خواب دیدن آرایشگر , تعبیر آرایشگر , خواب آرایشگر , تعبیر خواب سلمانی , رویای سلمانی , خواب دیدن سلمانی , تعبیر سلمانی , خواب سلمانی , تعبیر خواب سرتراش , رویای سرتراش , خواب دیدن سرتراش , تعبیر سرتراش , خواب سرتراش , تعبیر خواب حلاق , رویای حلاق , خواب دیدن حلاق , تعبیر حلاق , خواب حلاق , تعبیر خواب پیرایشگر , رویای پیرایشگر , خواب دیدن پیرایشگر , تعبیر پیرایشگر , خواب پیرایشگر , تعبیر خواب مشاطه , رویای مشاطه , خواب دیدن مشاطه , تعبیر مشاطه , خواب مشاطه , تعبیر خواب چهرهآرا , رویای چهرهآرا , خواب دیدن چهرهآرا , تعبیر چهرهآرا , خواب چهرهآرا , تعبیر خواب آراینده , رویای آراینده , خواب دیدن آراینده , تعبیر آراینده , خواب آراینده ,
  • سینا احمدی