تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آراستن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برای جشن جایی را با گلهای رنگارنگ می آرایید ، نشانة تغییرات و فراز و نشیبهای مطلوب و خوشایند در زندگی است . اگر فردی جوان چنین خوابی ببیند ، دلالت بر تفریحات دسته جمعی و مطالعة‌پر ثمر دارد .

اگر خواب ببینید قبر یا تابوتی با گلهای سفید آراسته شده است ، نشانة آن است که از زندگی خود لذت بسیار خواهید برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهید یافت .

اگر در خواب دیدى که مکانى را بسیار آراسته کرده‏اید و یا در حال آراستن آن جا هستید، نشانگر آن است که شما فراز و نشیب‏هاى مطلوب و خوشحال‏کننده‏اى در زندگى خود خواهید داشت. اما اگر فرد جوانى چنین خوابى را ببیند، دلیل بر آن دارد که یک گردش دسته جمعى و بسیار شادى را در پیش خواهد داشت.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آراستن , رویای آراستن , خواب دیدن آراستن , تعبیر آراستن , خواب آراستن , تعبیر خواب زینت دادن , رویای زینت دادن , خواب دیدن زینت دادن , تعبیر زینت دادن , خواب زینت دادن , تعبیر خواب زیور کردن , رویای زیور کردن , خواب دیدن زیور کردن , تعبیر زیور کردن , خواب زیور کردن , تعبیر خواب خوش‌نما گردانیدن , رویای خوش‌نما گردانیدن , خواب دیدن خوش‌نما گردانیدن , تعبیر خوش‌نما گردانیدن , خواب خوش‌نما گردانیدن , تعبیر خواب آرایش کردن , رویای آرایش کردن , خواب دیدن آرایش کردن , تعبیر آرایش کردن , خواب آرایش کردن , تعبیر خواب نظم‌وترتیب دادن , رویای نظم‌وترتیب دادن , خواب دیدن نظم‌وترتیب دادن , تعبیر نظم‌وترتیب دادن , خواب نظم‌وترتیب دادن , تعبیر خواب چیدن , رویای چیدن , خواب دیدن چیدن , تعبیر چیدن , خواب چیدن , تعبیر خواب گستردن , رویای گستردن , خواب دیدن گستردن , تعبیر گستردن , خواب گستردن , تعبیر خواب بزک کردن , رویای بزک کردن , خواب دیدن بزک کردن , تعبیر بزک کردن , خواب بزک کردن , تعبیر خواب آرایش کردن , رویای آرایش کردن , خواب دیدن آرایش کردن , تعبیر آرایش کردن , خواب آرایش کردن , تعبیر خواب آذین بستن , رویای آذین بستن , خواب دیدن آذین بستن , تعبیر آذین بستن , خواب آذین بستن , تعبیر خواب تزیین کردن , رویای تزیین کردن , خواب دیدن تزیین کردن , تعبیر تزیین کردن , خواب تزیین کردن ,
  • سینا احمدی