تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب یتیم

آنلی بیتون می گوید:

همدردی با یتیمان در خواب ، نشانة آن است که برای کمک و یاری رساندن به دیگران از لذتهای زندگی چشم پوشی می کنید .

اگر خواب ببینید با یتیمی قوم و خویش هستید ، نشانة آن است که با پذیرش وظایفی جدید از نزدیکان خود دور خواهید شد و همچنین او از دوستی که به علاقه ای ویژه دارید

دیدن یک یتیم در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

یتیمی در خواب، بر ذلّت و پستی دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که یتیم شده است، دیگران بر او چیره میشوند؛ زیرا یتیم، ستمدیده و مال و سامانش در دست دیگران است.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب یتیم , رویای یتیم , خواب دیدن یتیم , تعبیر یتیم , خواب یتیم , تعبیر خواب بی پدر , رویای بی پدر , خواب دیدن بی پدر , تعبیر بی پدر , خواب بی پدر , تعبیر خواب پدر مرده , رویای پدر مرده , خواب دیدن پدر مرده , تعبیر پدر مرده , خواب پدر مرده , تعبیر خواب کودک پدرمرده , رویای کودک پدرمرده , خواب دیدن کودک پدرمرده , تعبیر کودک پدرمرده , خواب کودک پدرمرده , تعبیر خواب کودکی که پدرش مرده باشد , رویای کودکی که پدرش مرده باشد , خواب دیدن کودکی که پدرش مرده باشد , تعبیر کودکی که پدرش مرده باشد , خواب کودکی که پدرش مرده باشد , تعبیر خواب بی سرپرست , رویای بی سرپرست , خواب دیدن بی سرپرست , تعبیر بی سرپرست , خواب بی سرپرست ,
  • سینا احمدی