تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب آبرو

لیلا برایت می گوید:

داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است.

اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد.

اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم با وجدانى هستید.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب آبرو , رویای آبرو , خواب دیدن آبرو , تعبیر آبرو , خواب آبرو , تعبیر خواب اعتبار , رویای اعتبار , خواب دیدن اعتبار , تعبیر اعتبار , خواب اعتبار , تعبیر خواب شرف , رویای شرف , خواب دیدن شرف , تعبیر شرف , خواب شرف , تعبیر خواب احترام , رویای احترام , خواب دیدن احترام , تعبیر احترام , خواب احترام , تعبیر خواب جاه , رویای جاه , خواب دیدن جاه , تعبیر جاه , خواب جاه , تعبیر خواب حرمت , رویای حرمت , خواب دیدن حرمت , تعبیر حرمت , خواب حرمت , تعبیر خواب حیثیت , رویای حیثیت , خواب دیدن حیثیت , تعبیر حیثیت , خواب حیثیت , تعبیر خواب عرض , رویای عرض , خواب دیدن عرض , تعبیر عرض , خواب عرض , تعبیر خواب عرق , رویای عرق , خواب دیدن عرق , تعبیر عرق , خواب عرق , تعبیر خواب عزت , رویای عزت , خواب دیدن عزت , تعبیر عزت , خواب عزت , تعبیر خواب قدر , رویای قدر , خواب دیدن قدر , تعبیر قدر , خواب قدر , تعبیر خواب منزلت , رویای منزلت , خواب دیدن منزلت , تعبیر منزلت , خواب منزلت , تعبیر خواب ناموس , رویای ناموس , خواب دیدن ناموس , تعبیر ناموس , خواب ناموس ,
  • سینا احمدی