تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تعبیر خواب ابزار

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن هر ابزاری در خواب ، نشانة کشیدن رنج و سختی برای انجام کاری است.

2ـ دیدن ابزار شکسته و مستعمل در خواب ، علامت آن است که مرگ یا بیماری سخت یکی از دوستان یا نزدیکان شما را تهدید می کند.

 

لینک دانلود تعبیر خواب جامع

تعبیر خواب ابزار , رویای ابزار , خواب دیدن ابزار , تعبیر ابزار , خواب ابزار , تعبیر خواب آلت , رویای آلت , خواب دیدن آلت , تعبیر آلت , خواب آلت , تعبیر خواب اثاث , رویای اثاث , خواب دیدن اثاث , تعبیر اثاث , خواب اثاث , تعبیر خواب ادات , رویای ادات , خواب دیدن ادات , تعبیر ادات , خواب ادات , تعبیر خواب ادوات , رویای ادوات , خواب دیدن ادوات , تعبیر ادوات , خواب ادوات , تعبیر خواب اسباب , رویای اسباب , خواب دیدن اسباب , تعبیر اسباب , خواب اسباب , تعبیر خواب افزار , رویای افزار , خواب دیدن افزار , تعبیر افزار , خواب افزار , تعبیر خواب دستگاه , رویای دستگاه , خواب دیدن دستگاه , تعبیر دستگاه , خواب دستگاه , تعبیر خواب سامان , رویای سامان , خواب دیدن سامان , تعبیر سامان , خواب سامان , تعبیر خواب ماشین , رویای ماشین , خواب دیدن ماشین , تعبیر ماشین , خواب ماشین , تعبیر خواب مایه , رویای مایه , خواب دیدن مایه , تعبیر مایه , خواب مایه , تعبیر خواب وسایل , رویای وسایل , خواب دیدن وسایل , تعبیر وسایل , خواب وسایل , تعبیر خواب وسیله , رویای وسیله , خواب دیدن وسیله , تعبیر وسیله , خواب وسیله ,
  • سینا احمدی