تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تاویل خواب دیدن بار

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود، دلیل است که در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

تعبیر خواب بار , رویای بار , خواب دیدن بار , تعبیر بار , خواب بار , تعبیر خواب بنه , رویای بنه , خواب دیدن بنه , تعبیر بنه , خواب بنه , تعبیر خواب توشه , رویای توشه , خواب دیدن توشه , تعبیر توشه , خواب توشه , تعبیر خواب حمل , رویای حمل , خواب دیدن حمل , تعبیر حمل , خواب حمل , تعبیر خواب محمول , رویای محمول , خواب دیدن محمول , تعبیر محمول , خواب محمول , تعبیر خواب محموله , رویای محموله , خواب دیدن محموله , تعبیر محموله , خواب محموله ,

  • سینا احمدی