تعبیر خواب جامع

نگارش 95
تاویل خواب دیدن ارگ

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر در خواب صدای ارگ را از کلیسا بشنوید ، علامت آن است که افراد خانواده از یکدیگر جدا خواهند شد.

2ـ اگر خواب ببینیدبا ارگ آهنگ دلپذیری را می نوازید ، علامت آن است که از آسایش دنیوی بهرمند می گردید و امتیازات اجتماعی زیادی به دست می آورید.

3ـ آواز محزونی که به همراه نواختن ارگ در خواب به گوش برسد ، نشانة از دست دادن دوست یا مقامی است و همچنین حکایت از وظایفی خسته کننده دارد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ى آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

در سر زمین رویاها آمده:

ارگ یک کلیسا : دوستان سعی دارند به شما کمک کنند.

شما ارگ می فروشید : تجربه های تلخی در انتظار شماست

ارگ می زنید : از نزدیکانتان کسی را از دست میدهید.

صدای ارگ را می شنوید : بستگان به خانه شما     می آیند

شما در کلسیا ارگ می نوازید : اضطراب

صدای بلند و نا خوشایند یک ارگ : نفاق در خانه شما نفوذ کرده است .

صدای یک ارگ در مراسم تدفین : شانس .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

تعبیر خواب ارگ , رویای ارگ , خواب دیدن ارگ , تعبیر ارگ , خواب ارگ , تعبیر خواب ارگانن , رویای ارگانن , خواب دیدن ارگانن , تعبیر ارگانن , خواب ارگانن , تعبیر خواب ارگانوم , رویای ارگانوم , خواب دیدن ارگانوم , تعبیر ارگانوم , خواب ارگانوم , تعبیر خواب آلات موسیقی , رویای آلات موسیقی , خواب دیدن آلات موسیقی , تعبیر آلات موسیقی , خواب آلات موسیقی , تعبیر خواب ارغنون بربری , رویای ارغنون بربری , خواب دیدن ارغنون بربری , تعبیر ارغنون بربری , خواب ارغنون بربری ,

  • سینا احمدی