تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب استغفار

بدان که استغفار کردن اَسْتَغْفِرُالله بود به معنی آمرزش خواست از خدای عزوجل.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

استغفار کردن درخواب چهار وجه بود.

اول: مال،

دوم: فرزند،

سوم: آمرزش از حق تعالی،

چهارم: توبه کردن از گناهان.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که در خواب استغفار می کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانی دارد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

طلب مغفرت و بخشایش الهی در خواب، بر زیاد شدن روزی و از بین رفتن درد و بلا، دلالت دارد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب استغفار , تعبیر خواب آمرزش خواهی , تعبیر خواب انفعال , تعبیر خواب پوزش , تعبیر خواب توبه , تعبیر خواب مغفرت جویی , تعبیر خواب مغفرت طلبی , تعبیر خواب غفران طلبیدن , خواب دیدن استغفار , خواب دیدن آمرزش خواهی , خواب دیدن انفعال , خواب دیدن پوزش , خواب دیدن توبه , خواب دیدن مغفرت جویی , خواب دیدن مغفرت طلبی , خواب دیدن غفران طلبیدن , رویای استغفار , رویای آمرزش خواهی , رویای انفعال , رویای پوزش , رویای توبه , رویای مغفرت جویی , رویای مغفرت طلبی , رویای غفران طلبیدن , تعبیر استغفار , تعبیر آمرزش خواهی , تعبیر انفعال , تعبیر پوزش , تعبیر توبه , تعبیر مغفرت جویی , تعبیر مغفرت طلبی , تعبیر غفران طلبیدن , خواب استغفار , خواب آمرزش خواهی , خواب انفعال , خواب پوزش , خواب توبه , خواب مغفرت جویی , خواب مغفرت طلبی , خواب غفران طلبیدن ,
  • سینا احمدی