تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب افراط

هانس کورت می گوید:

اگر خواب دیدید که در لذت‏هاى جسمانى افراط مى‏کنید، نشانه‏ى بیمارى یا ضرر مالى است و اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که اطرافیان خود را دچار ناراحتى مى‏سازد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افراط , تعبیر خواب اغراق , تعبیر خواب تفریط , تعبیر خواب زیاده روی , تعبیر خواب گزافه , تعبیر خواب مبالغه , خواب دیدن افراط , خواب دیدن اغراق , خواب دیدن تفریط , خواب دیدن زیاده روی , خواب دیدن گزافه , خواب دیدن مبالغه , رویای افراط , رویای اغراق , رویای تفریط , رویای زیاده روی , رویای گزافه , رویای مبالغه , تعبیر افراط , تعبیر اغراق , تعبیر تفریط , تعبیر زیاده روی , تعبیر گزافه , تعبیر مبالغه , خواب افراط , خواب اغراق , خواب تفریط , خواب زیاده روی , خواب گزافه , خواب مبالغه ,
  • سینا احمدی