تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب افسار

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده‏اى مى‏زنید که سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار کهنه‏اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمى‏شوید. مشاهده‏ى افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله‏گرى را مى‏خورید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است که شما به مسافرتى خواهید رفت.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب افسار : همبازی قدیمی تان همسر شما خواهد شد .

یک افسار را به اسب می بندید : خوشبختی در کار و موفقیت در عشق

افسار یک اسب را به درشکه می بندید : دردسر

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب افسار , تعبیر خواب تسمه , تعبیر خواب ریسمانی , تعبیر خواب دهنه , تعبیر خواب زمام , تعبیر خواب عنان , تعبیر خواب لجام , تعبیر خواب لگام , تعبیر خواب مهار , تعبیر خواب مقود , تعبیر خواب عصام , تعبیر خواب جریر , تعبیر خواب فسار , تعبیر خواب باگ دور , خواب دیدن افسار , خواب دیدن تسمه , خواب دیدن ریسمانی , خواب دیدن دهنه , خواب دیدن زمام , خواب دیدن عنان , خواب دیدن لجام , خواب دیدن لگام , خواب دیدن مهار , خواب دیدن مقود , خواب دیدن عصام , خواب دیدن جریر , خواب دیدن فسار , خواب دیدن باگ دور , رویای افسار , رویای تسمه , رویای ریسمانی , رویای دهنه , رویای زمام , رویای عنان , رویای لجام , رویای لگام , رویای مهار , رویای مقود , رویای عصام , رویای جریر , رویای فسار , رویای باگ دور , تعبیر افسار , تعبیر تسمه , تعبیر ریسمانی , تعبیر دهنه , تعبیر زمام , تعبیر عنان , تعبیر لجام , تعبیر لگام , تعبیر مهار , تعبیر مقود , تعبیر عصام , تعبیر جریر , تعبیر فسار , تعبیر باگ دور , خواب افسار , خواب تسمه , خواب ریسمانی , خواب دهنه , خواب زمام , خواب عنان , خواب لجام , خواب لگام , خواب مهار , خواب مقود , خواب عصام , خواب جریر , خواب فسار , خواب باگ دور ,
  • سینا احمدی