تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب مار افعی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می کشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانة آن است که دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد .

2ـ اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانة آن است که کسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد . اما اگر در خواب ببیند که مار از او می گریزد ، به این معناست که در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت .

لیلا برایت می گوید:

دیدن افعى در خواب، بدین معنا است که موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که یک افعى شما را نیش مى‏زند، نشانه‏ى آن است که با افرادى همنشین مى‏شوید که به شما ضرر مى‏رساند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب مار افعی , تعبیر خواب افعی , تعبیر خواب مار , تعبیر خواب مار بزرگ خبیث , تعبیر خواب شیبا , تعبیر خواب مار سمی , تعبیر خواب زهردار , خواب دیدن مار افعی , خواب دیدن افعی , خواب دیدن مار , خواب دیدن مار بزرگ خبیث , خواب دیدن شیبا , خواب دیدن مار سمی , خواب دیدن زهردار , رویای مار افعی , رویای افعی , رویای مار , رویای مار بزرگ خبیث , رویای شیبا , رویای مار سمی , رویای زهردار , تعبیر مار افعی , تعبیر افعی , تعبیر مار , تعبیر مار بزرگ خبیث , تعبیر شیبا , تعبیر مار سمی , تعبیر زهردار , خواب مار افعی , خواب افعی , خواب مار , خواب مار بزرگ خبیث , خواب شیبا , خواب مار سمی , خواب زهردار ,
  • سینا احمدی