تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب امامت کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند امامی می کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزی خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وی نماز کنند. اگر امامی را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام ولایتی همی داد یا با امام در خانه رفت یا امام او را چیزی بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند با امام در جهاد بود. دلیل که با دولت و ولایت با وی شریک بود یا در مسجد یا در دهی یا در شهری.

اسماعیل بن اشعث گوید:

هر چیز که در امام در زیادت بیند در ولایت و بزرگی او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند درمال و نعمت او نقصان شود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

امامی کردن در خواب بر شش وجه است.

اول: فرمانروایی،

دوم: پادشاهی به عدل و انصاف،

سوم: علم،

چهارم: قصد نمودن به کار خیر،

پنجم: منفعت،

ششم: ایمنی از دشمن.

اگر بیند امامی زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والی شود.

اگر بیند امامی از آسمان فرود آمد و بر قومی امامت کرد، دلیل رحمت است بر اهل آن زمین.

اگر بیند بر مرده نماز کرد از پادشاهی به او فرمانروایی رسد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن امام خیروصلاح بود

دیدن امامت کردن برسرقومی مهتر گردد ودیانت او زیاد شود


اگر بیند در پیش قومی امامی کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانکه ماموم تابع امام باشد. اگر بیند جماعتی انبوه و در نماز بودند و وی را گفتند که ما را امامی کن و پادشاه فرمود به او که امامی کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار میر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستی نماید، به قدر راستی قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود. اگر بیند از نماز چیزی نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نمایدبه قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب امامت کردن , تعبیر خواب پیشنماز , تعبیر خواب امام جماعت , تعبیر خواب پیشوایی کردن , تعبیر خواب امامی کردن , تعبیر خواب ریاست عامه , تعبیر خواب مقام امام , تعبیر خواب ریاست دینی , خواب دیدن امامت کردن , خواب دیدن پیشنماز , خواب دیدن امام جماعت , خواب دیدن پیشوایی کردن , خواب دیدن امامی کردن , خواب دیدن ریاست عامه , خواب دیدن مقام امام , خواب دیدن ریاست دینی , رویای امامت کردن , رویای پیشنماز , رویای امام جماعت , رویای پیشوایی کردن , رویای امامی کردن , رویای ریاست عامه , رویای مقام امام , رویای ریاست دینی , تعبیر امامت کردن , تعبیر پیشنماز , تعبیر امام جماعت , تعبیر پیشوایی کردن , تعبیر امامی کردن , تعبیر ریاست عامه , تعبیر مقام امام , تعبیر ریاست دینی , خواب امامت کردن , خواب پیشنماز , خواب امام جماعت , خواب پیشوایی کردن , خواب امامی کردن , خواب ریاست عامه , خواب مقام امام , خواب ریاست دینی ,
  • سینا احمدی