تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب انتظار

در سر زمین رویاها آمده:

خواب ببینید که منتظر کسی هستید : یک دوست بد به شما نزدیک است .

منتظر هستید آماده برای عمل : یک دوست میخواهد پنهانی به شما کمک کند .

منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید : ایام خوش شروع می شود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب انتظار , تعبیر خواب منتظر , تعبیر خواب درنگ کننده , تعبیر خواب چشم دارنده , تعبیر خواب چشم براه , تعبیر خواب چشم در راه , تعبیر خواب مترقب , تعبیر خواب مترصد , تعبیر خواب بیوسان , تعبیر خواب نگران , تعبیر خواب منتظرین , تعبیر خواب منتظرون , خواب دیدن انتظار , خواب دیدن منتظر , خواب دیدن درنگ کننده , خواب دیدن چشم دارنده , خواب دیدن چشم براه , خواب دیدن چشم در راه , خواب دیدن مترقب , خواب دیدن مترصد , خواب دیدن بیوسان , خواب دیدن نگران , خواب دیدن منتظرین , خواب دیدن منتظرون , رویای انتظار , رویای منتظر , رویای درنگ کننده , رویای چشم دارنده , رویای چشم براه , رویای چشم در راه , رویای مترقب , رویای مترصد , رویای بیوسان , رویای نگران , رویای منتظرین , رویای منتظرون , تعبیر انتظار , تعبیر منتظر , تعبیر درنگ کننده , تعبیر چشم دارنده , تعبیر چشم براه , تعبیر چشم در راه , تعبیر مترقب , تعبیر مترصد , تعبیر بیوسان , تعبیر نگران , تعبیر منتظرین , تعبیر منتظرون , خواب انتظار , خواب منتظر , خواب درنگ کننده , خواب چشم دارنده , خواب چشم براه , خواب چشم در راه , خواب مترقب , خواب مترصد , خواب بیوسان , خواب نگران , خواب منتظرین , خواب منتظرون ,
  • سینا احمدی