تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب توت

لیلا برایت می گوید:

دیدن توت‏هاى نارس و کال در خواب، بیانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببینید، بیانگر آن است که از کار زیاد خسته و نومید شده‏اید. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى این است که براى تهیه‏ى خرج روزانه خود دچار مشکل مى‏شوید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب توت , تعبیر خواب تود , تعبیر خواب درخت توت , تعبیر خواب میوه توت , تعبیر خواب توت سه‌گل , تعبیر خواب توت سیاه , تعبیر خواب توت مجنون , خواب دیدن توت , خواب دیدن تود , خواب دیدن درخت توت , خواب دیدن میوه توت , خواب دیدن توت سه‌گل , خواب دیدن توت سیاه , خواب دیدن توت مجنون , رویای توت , رویای تود , رویای درخت توت , رویای میوه توت , رویای توت سه‌گل , رویای توت سیاه , رویای توت مجنون , تعبیر توت , تعبیر تود , تعبیر درخت توت , تعبیر میوه توت , تعبیر توت سه‌گل , تعبیر توت سیاه , تعبیر توت مجنون , خواب توت , خواب تود , خواب درخت توت , خواب میوه توت , خواب توت سه‌گل , خواب توت سیاه , خواب توت مجنون ,
  • سینا احمدی