تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بادبزن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن بادبزن در خواب ، علامت آن است که در آیندة نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید .

2ـ اکر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند ، نشانة آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد . اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می کند ، نشانة‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:  

شما یک بادبزن دارید : خبرهای بسیار خوش

یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می زنند : او بزودی ازدواج خواهد کرد.

خانم مجردی خود را باد می زند : بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت .

باد بزنتان را گم می کنید : یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.

یک زن یک بادبزن می خرد : او مرد دیگری را دوست دارد .

دیگران بادبزن دارند : شما رقبای بی شماری دارید.

رقیب شما یک بادبزن دارد : پول از دست        می دهید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بادبزن , تعبیر خواب بادبیزن , تعبیر خواب مروحه , تعبیر خواب بادزن , تعبیر خواب بادکش , تعبیر خواب بادویز , تعبیر خواب پنکه , تعبیر خواب کولر , خواب دیدن بادبزن , خواب دیدن بادبیزن , خواب دیدن مروحه , خواب دیدن بادزن , خواب دیدن بادکش , خواب دیدن بادویز , خواب دیدن پنکه , خواب دیدن کولر , رویای بادبزن , رویای بادبیزن , رویای مروحه , رویای بادزن , رویای بادکش , رویای بادویز , رویای پنکه , رویای کولر , تعبیر بادبزن , تعبیر بادبیزن , تعبیر مروحه , تعبیر بادزن , تعبیر بادکش , تعبیر بادویز , تعبیر پنکه , تعبیر کولر , خواب بادبزن , خواب بادبیزن , خواب مروحه , خواب بادزن , خواب بادکش , خواب بادویز , خواب پنکه , خواب کولر ,
  • سینا احمدی