تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بادنما

در سر زمین رویاها آمده:  

به یک بادنما نگاه می کنید : دیگران از شما تعریف می کنند .

مسیر بادنما از شمال به جنوب می چرخد : ضرر مالی

بادنما از جنوب به طرف شمال می چرخد : منفعت مالی.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بادنما , خواب دیدن بادنما , رویای بادنما , تعبیر بادنما , خواب بادنما ,
  • سینا احمدی