تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بازجویی

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى‏شوید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید کسی شما را بازجویی می کند ، نشانة‌ آن است که در پایدار کردن روابط خود با دوستانتان شکست خواهید خورد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بازجویی , تعبیر خواب بازجوئی , تعبیر خواب استفسار , تعبیر خواب استنطاق , تعبیر خواب بازپرسی , تعبیر خواب پرسش , تعبیر خواب تحقیق , تعبیر خواب تفتیش , تعبیر خواب تجسس , تعبیر خواب فحص , تعبیر خواب بازجست , تعبیر خواب پژوهش , خواب دیدن بازجویی , خواب دیدن بازجوئی , خواب دیدن استفسار , خواب دیدن استنطاق , خواب دیدن بازپرسی , خواب دیدن پرسش , خواب دیدن تحقیق , خواب دیدن تفتیش , خواب دیدن تجسس , خواب دیدن فحص , خواب دیدن بازجست , خواب دیدن پژوهش , رویای بازجویی , رویای بازجوئی , رویای استفسار , رویای استنطاق , رویای بازپرسی , رویای پرسش , رویای تحقیق , رویای تفتیش , رویای تجسس , رویای فحص , رویای بازجست , رویای پژوهش , تعبیر بازجویی , تعبیر بازجوئی , تعبیر استفسار , تعبیر استنطاق , تعبیر بازپرسی , تعبیر پرسش , تعبیر تحقیق , تعبیر تفتیش , تعبیر تجسس , تعبیر فحص , تعبیر بازجست , تعبیر پژوهش , خواب بازجویی , خواب بازجوئی , خواب استفسار , خواب استنطاق , خواب بازپرسی , خواب پرسش , خواب تحقیق , خواب تفتیش , خواب تجسس , خواب فحص , خواب بازجست , خواب پژوهش ,
  • سینا احمدی