تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بازار

لوک اویتنهاو می گوید :

بازار : سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن بازار در خواب، ممکن است بر دروغ، گناه و غم دلالت داشته باشد؛ البته هر بازاری ممکن است که تعبیرخاصی را داشته باشد؛ مثلاً: بازار کتابفروشان برهدایت و توبه، بازار داروفروشان بر شفای بیماران، بازار شیرینی فروشان بر ایمان و اسلام، بازار زینت آلات بر شادی وعروسی و ازدواج، بازار عطرفروشان بر خبر خوب و بسیار خوشایند، بازار سلاحفروشان بر جنگ و پیروزی بر دشمنان، بازار سبزیفروشان و ماهیفروشان بر روزی و منفعت، بازار گوشتفروشان بر غم و غصه، بازار میوه فروشان بر اعمال نیک، بازار چوبفروشان بر نفاق و تفرقه،بازار خیمه فروشان بر مسافرت دلالت دارند.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در بازار هستید ، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت .

2ـ دیدن بازاری متروک در خواب ، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد .

3ـ دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار ، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید .

4ـ اگر دختری خواب ببیند ، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد .

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک بازار : شانس

شما در یک بازار هستید : شانس در عشق

شما چیزهایی در یک بازار مکاره می خرید : آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد .

دیگران در یک بازار چیزهایی می فروشند : به شما یک پیشنهاد مهم می شود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بازار , تعبیر خواب بازارچه , تعبیر خواب بازارگاه , تعبیر خواب بازارگه , تعبیر خواب تیمچه , تعبیر خواب راسته , تعبیر خواب رسته , تعبیر خواب سوق , تعبیر خواب معامله , تعبیر خواب خریدوفروش , خواب دیدن بازار , خواب دیدن بازارچه , خواب دیدن بازارگاه , خواب دیدن بازارگه , خواب دیدن تیمچه , خواب دیدن راسته , خواب دیدن رسته , خواب دیدن سوق , خواب دیدن معامله , خواب دیدن خریدوفروش , رویای بازار , رویای بازارچه , رویای بازارگاه , رویای بازارگه , رویای تیمچه , رویای راسته , رویای رسته , رویای سوق , رویای معامله , رویای خریدوفروش , تعبیر بازار , تعبیر بازارچه , تعبیر بازارگاه , تعبیر بازارگه , تعبیر تیمچه , تعبیر راسته , تعبیر رسته , تعبیر سوق , تعبیر معامله , تعبیر خریدوفروش , خواب بازار , خواب بازارچه , خواب بازارگاه , خواب بازارگه , خواب تیمچه , خواب راسته , خواب رسته , خواب سوق , خواب معامله , خواب خریدوفروش ,
  • سینا احمدی