تعبیر خواب جامع

نگارش 95
خواب بازدید

در سر زمین رویاها آمده:

شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو خواهید شد .

به دیدن بستگان می روید : مورد سوءظن دیگران قرار می گیرید .

یک دوست به دیدن شما می آید: ضرر مالی در کار

یک پزشک شما را عیادت می کند : از دیگران پیشی می گیرید .

شما به دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابداً خوب نیست .

دوستان متعددی به دیدن شما می آیند : به زودی خبرهای خوش دریافت می کنید .

شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید .

دیگران برای کار به دیدن شما می آیند : غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بازدید , تعبیر خواب دید و بازدید , تعبیر خواب عیادت , تعبیر خواب دیدن کردن , تعبیر خواب دیدار کردن , تعبیر خواب ملاقات , تعبیر خواب ویزیت , تعبیر خواب معاینه , تعبیر خواب کنترل , تعبیر خواب بررسی , تعبیر خواب سرکشی , خواب دیدن بازدید , خواب دیدن دید و بازدید , خواب دیدن عیادت , خواب دیدن دیدن کردن , خواب دیدن دیدار کردن , خواب دیدن ملاقات , خواب دیدن ویزیت , خواب دیدن معاینه , خواب دیدن کنترل , خواب دیدن بررسی , خواب دیدن سرکشی , رویای بازدید , رویای دید و بازدید , رویای عیادت , رویای دیدن کردن , رویای دیدار کردن , رویای ملاقات , رویای ویزیت , رویای معاینه , رویای کنترل , رویای بررسی , رویای سرکشی , تعبیر بازدید , تعبیر دید و بازدید , تعبیر عیادت , تعبیر دیدن کردن , تعبیر دیدار کردن , تعبیر ملاقات , تعبیر ویزیت , تعبیر معاینه , تعبیر کنترل , تعبیر بررسی , تعبیر سرکشی , خواب بازدید , خواب دید و بازدید , خواب عیادت , خواب دیدن کردن , خواب دیدار کردن , خواب ملاقات , خواب ویزیت , خواب معاینه , خواب کنترل , خواب بررسی , خواب سرکشی ,
  • سینا احمدی